CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chấp nhận chính sách và quy định chung khi sử dụng website

1.1. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến việc Người dùng sử dụng website và các tổ chức có liên quan đến website của Công Ty. Khi truy cập hoặc đăng nhập vào website này có nghĩa là Người dùng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách và quy định của chính sách bảo mật thông tin từ Công Ty.

1.2. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Công Ty. Chính sách và quy định chung này được xem là hợp đồng giữa Người dùng và Công Ty và được áp dụng khi Người dùng sử dụng website của Công Ty. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến quyền lợi của Người dùng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

2. Những thay đổi đối với các chính sách và quy định chung này

Công Ty có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với Người dùng. Người dùng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào “Chính Sách và Quy Định Chung” tại trang chủ website. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu Người dùng sử dụng website của Công Ty sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là Người dùng đã đồng ý với những thay đổi này.

3. Website của Công Ty

Những chính sách và quy định chung này áp dụng cho tất cả Người dùng sử dụng website của Công Ty. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Công Ty. Công Ty không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các website của bên thứ ba. Hơn nữa, Công Ty sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các website của bên thứ ba. Công Ty khuyến khích Người dùng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà Người dùng truy cập.

4. Truy cập vào website

4.1. Công Ty chấp thuận cho Người dùng sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) Người dùng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

4.2. Để truy cập vào một số tính năng của website, Người dùng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Người dùng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và Người dùng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Người dùng phải lập tức thông báo cho Công Ty nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù Công Ty không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của Người dùng một cách bất hợp pháp, Người dùng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Công Ty hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.

4.3. Người dùng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp…để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Công Ty nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Mặc dù đã được đề cập ở trên, Công Ty chấp thuận cho người điều hành của các công cụ tìm kiếm công cộng được phép sử dụng công cụ để sao chép thông tin từ website cho mục đích tạo ra những chỉ số tìm kiếm có giá trị công cộng của các thông tin này nhưng không được giữ hoặc lưu trữ những tài liệu này. Công Ty có quyền thu hồi những tài liệu này ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Người dùng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do website cung cấp cho mục đích thương mại nào.

5. Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

5.1. Công Ty không bảo hành tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Công Ty và Công Ty không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ (i) những nội dung sai sót và sơ suất hoặc không chính xác mà không phải do lỗi của Công Ty; (ii) những tổn thất cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của Công Ty; (iii) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của Công Ty để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà Công Ty bảo quản trong đó; (iv) sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của Công Ty bởi bên thứ ba.

5.2. Công Ty sẽ không bảo hành và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Công Ty và Công Ty cũng không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của Người dùng với bên thứ ba, những người cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, tốt nhất là Người dùng nên sử dụng khả năng phán xét của mình để quyết định thế nào là hợp lý.

6. Hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Ban giám đốc, nhân viên hoặc các đại lý của Công Ty không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho Người dùng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) những nội dung sai sót và sơ suất hoặc không chính xác mà không phải do lỗi của Công Ty, (ii) những tổn thất cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của Công Ty, (iii) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của Công Ty để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà Công Ty bảo quản trong đó, (iv) sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của Công Ty bởi bên thứ ba. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép.

7. Bồi thường

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Công Ty, công ty mẹ, ban giám đốc, nhân viên chi nhánh và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) Người dùng truy cập & sử dụng website của Công Ty một cách bất hợp pháp; (ii) Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này; (iii) Người dùng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân; (iv) bất cứ các yêu cầu nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của Công Ty.

8. Tài sản trí tuệ của Công Ty

8.1. Website này chứa các bản quyền thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ có giá trị do Công Ty và các chi nhánh, thành viên trên toàn thế giới sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công Ty. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty.

8.2. Công Ty có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của Người dùng là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Người dùng sử dụng website của Công Ty với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là Người dùng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.

9. Nghĩa vụ của Công Ty

9.1. Công Ty sẽ cho phép Người dùng sử dụng Dịch vụ bắt đầu vào ngày cung cấp Dịch vụ Người dùng đã đăng ký, trừ khi có trường hợp đặc biệt.

9.2. Công Ty sẽ thực hiện các bước thích hợp để xử lý mọi yêu cầu cải tiến hoặc khiếu nại của Người dùng. Nếu phải mất một khoảng thời gian nhất định để xử lý, Công Ty phải thông báo cho Người dùng về lý do và lịch trình xử lý. Công Ty sẽ tuân thủ các quy định được nêu trong điều 4 liên quan đến quyền riêng tư của các Người dùng.

9.3. Công Ty sẽ nỗ lực cung cấp sự tiện lợi cho Người dùng về các thủ tục và nội dung liên quan đến hợp đồng sử dụng, như ký kết hợp đồng, sửa đổi hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

10. Nghĩa vụ của Người dùng

10.1. Người dùng phải tuân thủ các luật có liên quan của Việt Nam và quy định do Công Ty ban hành như Điều khoản sử dụng này, hướng dẫn sử dụng, những điều lưu ý và không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh khác của Công Ty.

10.2. Người dùng chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu. Người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh do việc không quản lý hoặc lạm dụng ID và mật khẩu cho hành vi bất chính.

10.3. Người dùng phải cung cấp chính xác thông tin tài khoản cá nhân và phải luôn cập nhật các thông tin mới nhất.

10.4. Người dùng phải chịu trách nhiệm về tổn thất và thiệt hại của Công Ty hoặc những người khác phát sinh do bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản Người dùng.

10.5. Nếu Người dùng có lý do để tin rằng tài khoản không còn an toàn (ví dụ, trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu tài khoản), Người dùng nên thông báo ngay cho Công Ty.

10.6. Người dùng phải tuân thủ các hạn chế sử dụng được Công Ty thông báo trên trang chủ hoặc thông báo riêng.

10.7. Người dùng không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích học tập của riêng Người dùng. Nếu Người dùng thực hiện các hành vi như vậy, Người dùng phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh của Công Ty.

10.8. Người dùng không thể chuyển nhượng hoặc trao quyền sử dụng Dịch vụ và hợp đồng sử dụng cho người khác và không thể sử dụng làm tài sản thế chấp.

10.9. Người dùng không được thực hiện các hành vi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ như dưới đây: (i) Sử dụng sai mục đích ID của Người dùng khác; (ii) Vi phạm bản quyền của Công Ty, vi phạm bản quyền của bên thứ ba; (iii) Vi phạm hoạt động kinh doanh đúng đắn; (iv) Hành động được đánh giá khách quan có liên quan đến tội phạm; (v) Làm gián đoạn hoạt động bình thường của Công Ty; (vi) Bất kỳ hành vi khác vi phạm pháp luật có liên quan của Việt Nam.

11. Nội quy dành cho Người dùng

Công Ty có thể xóa nội dung về Dịch vụ được đăng tải hoặc đăng ký bởi Người dùng mà không cần thông báo trước nếu nội dung đó thuộc bất kỳ một mục nào sau đây:

(i) Gửi hoặc chuyển các thông tin đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;

(ii) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam;

(iii) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

(iv) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

(v) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

(vi) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, Dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

(vii) Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo, sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Bảng giá Dịch vụ:

Tham khảo Bảng giá Dịch vụ như trên website tại địa chỉ: www.mvpacademy.edu.vn

2. Hình thức thanh toán:

Người dùng khi mua Quyền sử dụng tài khoản tại Công Ty có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau để thuận tiện và nhanh nhất:

Thanh toán chuyển khoản: Người dùng thực hiện chuyển khoản cho Công Ty theo thông tin tài khoản sau:

Số tài khoản: 03833166301

– Chủ tài khoản: Nguyen Mai Linh

– Ngân hàng: TP bank

– Nội dung chuyển khoản: Tên Phụ Huynh – SĐT – Tên học sinh

Ngay sau khi nhận được thanh toán của Người dùng qua chuyển khoản, Công Ty sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản ngân hàng và liên hệ lại để xác nhận thông tin giao dịch trong vòng 24 giờ. Nếu quá thời hạn 24 giờ mà Người dùng chưa được gia hạn thời gian sử dụng tài khoản, Người dùng có thể liên hệ hotline: [092 123 2017 – 092 123 2016] để được hỗ trợ giải đáp.